Stadgar

Stadgar

Stadgar för Laika husbilsklubb.

Antagna vid föreningens bildande 2011-09-14.och reviderade vid årsmötet 2017-05-13

Föreningens målsättning och arbetssätt:

1. Laika-husbilklubb är en ideell förening vars uppgift är att samla alla som är intresserade av laika Husbilar. Klubben skall fungera som en märkesklubb och sprida information som är relaterad till Laika husbilar. Klubben skall etablera ett nära samarbete med svenska återförsäljare och tillverkaren i Italien.
2. Eventuella arvoden beslutas på årsmötet.
3. Beslutande organ i föreningen är årsmöten.
4. Styrelse och Webbredaktion håller var för sig 4 stycken möten under året. Årsmötet utlyses senast fyra veckor innan mötesdatum och förläggs under årets första halvår (januari-juni). Alla medlemmar inbjuds till årsmötet men endast medlem som har betalat årets avgift har rösträtt vid årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötesdagen.

Föreningens medlemmar:
1. Medlemskap står öppet för privatpersoner och organisationer. Medlem är den som senast den 1 februari har betalat medlemsavgift.
2. Medlem kan uteslutas om han / hon med flit skadat föreningen eller hemsidan. Före uteslutning skall sådan medlem beredas möjlighet att förklara sig. Av utesluten medlem inbetald medlemsavgift återbetalas ej. Styrelsen beslutar om eventuell uteslutning.
3. Medlem som vill lämna föreningen mitt under pågående verksamhetsår kan ej kräva återbetalning av inbetald eller del av inbetald medlemsavgift.
4. Medlemsavgiftens storlek för kommande år beslutas av årsmötet.
5. Återbetalning av träffavgift vid sjukdom. Återbetalning skall ske av hela anmälningsavgiften med avdrag av fasta kostnader som ej går att avboka vid träffen.

Föreningens hemsida:
1. Föreningens sida på Internet skall uppdateras regelbundet. Innehållet bestäms till stor del av vad medlemmar och andra besökare bidrar med, men det är webbmastern som slutligen bestämmer det slutliga innehållet.
2. Webbmastern utses av föreningens styrelse och verkar tills behov av förändring påtalas av årsmötet, styrelse eller webbmaster.
3. Webbmastern har rätt att ta emot post är ställd till föreningen via mail eller diskussionsforum.
4. Post som är ställd till föreningen skall därefter snarast översändas till sekreteraren.
5. Till hemsidan eller webbmastern insänt bild- och textmaterial kan användas på hemsidan om upphovsman anges. Ersättning till enskild medlem för sådant material utgår ej. Webbmastern ansvarar inte för insänt, ej beställt material.

Föreningens styrelse:
1. Ordförande och övriga ledamöter utses av årsmötet för tiden till nästa årsmöte. Ordförande och kassör väljs för två år med ett års förskjutning dem emellan. Övriga ledamöter och funktionärer väljs för ett år.
2. Föreningen tecknas av ordföranden och kassören.
3. Protokoll skall föras vid styrelsens arbetsmöten och årsmöte. Protokoll skrivs av sekreteraren eller utsedd ersättare.
4. Föreningens räkenskapsår samanfaller med kalenderåret. Revisorer utses av årsmötet för tiden till nästa årsmöte. Räkenskaperna skall senast fyra veckor innan utlyst årsmöte överlämnas till revisorerna som redovisar vid årsmötet.

Stadgeändringar:
1. Ändringar av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut på årsmöte.

Upplösning:
1. Vid eventuell upplösning av föreningen skall delar av medlemsavgifterna som inte använts återbetalas till föreningens medlemmar. Hos föreningen arkiverat material skall utbjudas till försäljning inom föreningen och intäkterna skall fördelas mellan medlemmarna. Återbetalning gäller först sedan föreningens eventuella skulder har reglerats.